16 de maig, 2013

COMENTARI PLANS DE MILLORA EN XARXA

http://perso.wanadoo.es/vcandelas/plan_de_mejora.htm

Centre d’Educació Infantil “Virgen de las Candelas” (Astorga, León)

Pla de millora 2003-04 “Estimulación Temprana”

Avaluació: Mitjançant qüestionaris d’autoavaluació de l’equip docent, juntament amb pares i alumnes, s’arriba al consens de la  necessitat de millorar l’educació integral dels alumnes en els diferents àmbits: motor, llenguatge, cognitiu i social per tal de millorar la qualitat educativa.
Accions:
-  Realitzar una avaluació inicial i contínua de les dificultats d’aprenentatge de cada infant.
-  Portar a terme Programes d’Estimulació amb les adaptacions curriculars necessàries per a cada infant.
-  Realitzar una avaluació final sobre l’eficàcia del Programes.
Activitats:
-  Recollir aportacions de les famílies i crear materials.
-  Disseny de programes d’activitats i graelles d’avaluació.
-  Organització de les activitats, objectius, temporització, etc.
Activitats de reforç a les diferents àrees:
Àrea d’identitat i autonomia personal: taller d’argila(amb família), taller de psicomotricitat (amb família), musicoteràpia i natació.
Àrea de medi físic i social: sortides a l’entorn (amb família) i festes i convivències (amb família).
Àrea de comunicació i representació: noves tecnologies, taller d’iniciació d’anglès i italià, taller d’estimulació del llenguatge i programa de desenvolupament de les intel·ligències (BITS i TIV)
Altres activitats que estan incloses a les diferents àrees: iniciació a l’esport, taller de dramatització i tasques per reforçar els aprenentatges amb la família.

Indicadors d’assoliment:
- Segons l’avaluació portada a terme, el pla de millora ha contribuït positivament en el procés d’aprenentatge dels alumnes i en la pràctica educativa del Centre.
- També, ha millorat quant a la presa de decisions de tot el claustre en relació a aspectes curriculars i didàctics.
- L’organització dels espais i temps han millorat amb la finalitat d’aconseguir una estimulació més individualitzada i acord amb el desenvolupament de cada infant.
-  La proposta ha estat molt satisfactòria, ja que ha aconseguit sensibilitzar e implicar a les famílies.

Reflexions sobre el pla de millora
Els plans de millora són uns instruments mitjançant els quals cada escola pot organitzar un procés de millora d’acord a la seva filosofia de centre. Aquest  pla de millora es pot considerar un bon pla perquè acompleix els trets fonamentals dels plans de millora.

En primer lloc, perquè està lligat a l’avaluació formativa, ja que  per portar a terme el pla de millora s’ha previst l’avaluació inicial, durant el procés i al final tant interna del centre com dels alumnes i famílies.

En segon lloc, perquè el pla beneficia a tot l’alumnat i compta amb la implicació de tots els agents educatius, professorat, famílies i alumnes.

En tercer lloc, els seus objectius es porten a terme mitjançant passos graduals i comprenen diverses accions que impliquen totes les àrees curriculars.

Per altra part, la reflexió sobre el pla de millora implica aportar diferents opinions i punts de vista. Així, el contrast d’idees provoca que ens qüestionem les concepcions i creences des de les quals parteix aquest pla de millora. Per això, ens podem demanar si l’enfocament inicial del projecte és idoni o potser hauria de canviar, ja que el projecte parteix de les dificultats d’aprenentatge dels infants enlloc de les seves potencialitats. Finalment, també podem qüestionar la seva finalitat, ja que  el que pretén és aconseguir la millora dels resultats acadèmics com a indicador de qualitat educativa.

Amb aquesta tasca he treballat les competències 5.1. i 2.5. perquè he reflexionat sobre els trets característics dels projectes de millora i he plantejat un recull de dubtes i dilemes sobre el pla de millora analitzat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada