28 de febrer, 2013

Les competències professionals

Les competències professionals dels docents es van formant de mica amb mica mitjançant la teoria i la pràctica educativa. En aquest moment de la nostra carrera penso que estem a l’equador, ja que considero que només hem desenvolupat la meitat de les competències necessàries per poder realitzar la nostra futura tasca com a docents.
Així, sento que el moment professional en què em trobo, després de tres cursos a la UIB és bastant teòric, ja que no hem pogut gaudir de gaires pràctiques amb infants. Per això, crec que una de les competències que més he adquirit és l’autonomia en l’aprenentatge. El fet d’haver realitzat diverses tasques a les diferents assignatures com, per exemple, reflexions, observacions, projectes, unitats didàctiques, etc. ha fet necessari desenvolupar la capacitat de recerca, de fonamentació teòrica i d’estratègies per portar a la pràctica, de forma imaginària, les nostres propostes.
És clar que tot aquest aprenentatge teòric està relacionat amb les altres competències, però, una de les finalitats amb la que em sento més identificada en aquest moment és la d’analitzar i reflexionar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge. La teoria m’ajuda a identificar els marcs teòrics que justifiquen les pràctiques que es porten a terme a les aules, així com la comparació i identificació de les metodologies.
Pel que fa a les competències necessàries per ensenyar de Perrenoud, potser he desenvolupat bastant la d’organitzar situacions d’aprenentatge mitjançant la construcció i planificació de seqüències didàctiques, així con l’establiment de vincles entre les teories i les activitats. A més, la formació rebuda em fa sentir preparada teòricament per fer front a l’heterogeneïtat dins el grup classe, per ser flexible i adaptar-me als diferents ritmes dels infants.
Per altra part, durant aquests tres anys de formació s’ha fet molt d’incís en el treball en equip. Aquesta dinàmica de treball ens ha preparat per al treball col·laboratiu i coparticipatiu tan essencial a qualsevol centre d’educació, tant entre els professionals  com amb la consciència de compartir la tasca educativa amb les famílies i l’entorn.
Finalment, cal mencionar la formació rebuda de les assignatures d’Educació Inclusiva i de Trastorns del desenvolupament com a peces claus per desenvolupar el sentit de la justícia i la solidaritat.

Amb aquesta reflexió sobre el meu punt de partida envers  les competències professionals he treballat les competències 1.1, 1.2. i 2.1., ja que he fet ús dels recursos proporcionats per l'assignatura de Reflexió i Innovació Educativa i he reflexionat sobre elements que porten a una bona actuació professional com la importància d'una bona formació teòrica i la complementarietat de la pràctica per aconseguir una bona formació. Finalment, he identificat el punts forts quant a les meves capacitats i competències professionals actuals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada