11 de setembre, 2012

El Projecte Spectrum

El Projecte Spectrum està basat en la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner i la teoria del desenvolupament No Universal de David Henry Feldman.
La teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner es fonamenta en què no existeix una intel·ligència única, sinó una diversitat d’intel·ligències que marquen les potencialitats més significatives de cada individu.
La teoria del desenvolupament No Universal de Feldman es basa en què moltes accions dels infants són evolutives però no necessàriament universals, ja que no totes les persones poden arribar al mateix grau de competència.
El concepte comú de les seves teories és que la diversitat dels individus i de les seves potencialitats es manifesten de manera diferent segons la cultura i el context i, per tant, l’educació influeix en el seu desenvolupament. Per aquest motiu, l’educació juga un paper clau i requereix de la diversificació del currículum estàndard per tal d’adaptar-lo a les necessitats i  interessos individuals dels infants. L’adaptació del currículum a cada infant s’ha de fonamentar en l’aprenentatge significatiu com a eix principal de la motivació pel coneixement.
El treball de Gardner, Feldman i els seus col·laboradors en el Projecte Spectrum es dirigeix cap a la posada en pràctica de les seves teories directament a les aules. D’aquesta manera, la seva proposta és una guia dirigida als docents, entre altres, i que té com a objectiu la recerca de les capacitats individuals per potenciar-les i, així, augmentar les possibilitats dels infants. Amb aquest projecte es pretén fer una millora de l’educació, intentant millorar l’atenció a la diferència, connectant els aprenentatges amb les inquietuds i minvant l’avorriment que moltes vegades provoquen els continguts i la metodologia d’ensenyament tradicional.
Per poder desenvolupar aquest projecte és necessari crear una cultura d’aula i de centre on els infants puguin mostrar les seves competències. El primer pas per portar-lo a terme es saber identificar les capacitats i les demandes del infants. El més important és que quant més coneguin els mestres les aptituds del seus alumnes millor podran ajudar-los a desenvolupar-les. Seguidament, l’adaptació a la diversitat requerirà de la diversificació tant de les estratègies d’intervenció educativa com de la metodologia d’avaluació.
Quant a les estratègies, els autors proposen adequar el currículum realitzant activitats amb materials rics i reals que siguin significatius per als infants. La manera més adient per conèixer els infants es deixar que interactuïn amb materials atractius i observar el seus nivells d’interès i les seves habilitats. Per aplicar aquest sistema, primer de tot, les activitats han d’iniciar els infants en un conjunt més ampli d’àrees d’aprenentatge per poder descobrir les àrees en què més destaquen. La detecció de la motivació de l’alumne per un determinat tipus d’activitat seria la clau per fomentar les capacitats destacades i tractar d’enllaçar aquestes aptituds amb altres matèries i activitats.
Per poder connectar les capacitats individuals més destacades amb les matèries que no anaven tan bé es van crear “ponts”. Els ponts serveixen per utilitzar el temes que millor dominen els infants per donar accés a altres àrees d’aprenentatge.
Com a exemple, l’experiència d’un infant que tenia una gran capacitat per l’aprenentatge de la mecànica i construcció. Per connectar aquestes habilitats amb les habilitats lingüístiques, van adaptar una activitat de lecto-escriptura amb els seus interessos. En aquest cas van proposar-li fer un diccionari d’eines o un manual per fer una construcció. D’aquesta manera, la motivació de l’infant per l’escriptura va canviar, ja que tenia una connexió significativa amb els seus interessos.
En referència a l’avaluació, s’ha de basar en el procés d’aprenentatge individual i no en el producte final, com ha fet fins ara l’escola estandarditzada. Així, l’aprenentatge no consisteix en la capacitat memorística, sinó en un procés de reflexió i experimentació. L’avaluació es faria tenint en compte diferents factors com poden ser si l’infant fa observació directa mitjançant tots els sentits, si identifica relacions, si fa hipòtesis, si experimenta, etc.
En altres paraules, el Projecte Spectrum crea una nova perspectiva de l’educació i la seva finalitat és reconèixer i desenvolupar aspectes de la intel·ligència que solen passar desapercebuts i ressaltar les capacitats dels infants per poder millorar el rendiment acadèmic. A més, promou la flexibilització i diversificació del currículum basant-se en les competències dels infants i treballant de manera global totes les àrees.
Les diverses experiències de l’escoles que han posat a la pràctica el projecte han portat a la conclusió que quan els infants percebien que eren bons en algun camp i la mestra i els companys els ho reconeixien, experimentaven l’èxit i se sentien valorats.  També es va demostrar que els alumnes que havien tingut problemes amb algunes matèries, no tenien perquè anar malament en altres.
El marc teòric i les investigacions que el Projecte Spectrum ha portat a terme a moltes escoles són un precedent per canviar l’educació. Les activitats que proposen per posar a la pràctica aquest sistema d’ensenyament i d’aprenentatge són idees adaptables i flexibles, respectant així tant els infants com les diferents escoles i docents. D’aquesta manera, moltes de les idees prèvies del projecte s’han anat modificant a mesura que han entrat en contacte amb la realitat, moltes propostes s’han enriquit i altres s’han simplificat.
S’ha de destacar que no és fàcil posar la teoria a la pràctica i que la dificultat més grossa que van trobar, en aquest cas, va ser arribar a compromisos entre els investigadors i les persones que treballen directament amb els infants. La idea central és que la col·laboració propera dels investigadors amb els professionals de l’educació ha estat la peça clau per enllustrar la pràctica d’un marc teòric que té un gran valor i que pot millorar amb escreix l’educació dels infants.
Com a reflexió general després d’haver aprofundit en el Projecte Spectrum queda clar que tots som diferents i que acceptar la diversitat ha de ser la base de qualsevol educació. L’educació que reben els infants influeix en el seu desenvolupament i l’escola ha d’afavorir-lo potenciant les capacitats individuals.
Cada persona té uns dominis que ressalten més que altres i cal respectar-ho, ja que aquesta heterogeneïtat és  la clau per a la complementarietat i és necessari saber gestionar-la.
A més, el projecte fa incís que potenciant les capacitats individuals els infants se senten més segurs de si mateixos i  augmenta la seva autoestima. Aquest factor és determinant per evitar l’alt  percentatge de fracàs escolar que actualment tenen molts sistemes educatius.
El Projecte Spectrum és l’eina d’ajuda per canviar aquesta dinàmica. La diversificació del currículum que proposa és necessària per a l’adaptació als diferents dominis i als diversos graus de competència dels infants. Aquesta tasca d’individualització també s’amplia a la forma d’avaluar, ja que tampoc pot ser comuna a tots els infants.
La finalitat d’aquest projecte és millorar l’educació, ja que el sistema actual no és prou eficaç i cal cercar alternatives per garantir el major èxit possible. Això comporta no només un canvi a la cultura del sistema i del centre, sinó també cal un canvi de mentalitat tant a la família com a la societat, per poder tenir coherència en els valors educatius. Creure en les capacitats individuals pot servir per fer un gran avanç en l’educació i el paper compensador de l’escola és important perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats de desenvolupar-se.
Per acabar, la feina conjunta entre docents i investigadors és essencial per seguir avançant en l’educació,  per aconseguir més eficiència educativa i per adaptar-nos a les necessitats educatives canviants. Els canvis d’estratègies d’intervenció són fonamentals i la motivació per a la innovació educativa és un esforç primordial que requereix del suport de la societat en general.
Webgrafia
VARELA CALVO, C. i PLASENCIA CRUZ, I. C.(2006). El Proyecto Spectrum: aplicación y actividades de aprendizaje de ciencias en el primer ciclo de la Educación Primaria. Revista de Educación, 339. Recuperat el 20 de desembre de 2011, de: http://www.revistaeducacion.mec.es/re339/re339_41.pdf
BERNABEU, R. Resumen del Tomo 1. El Proyecto Spectrum. Construir sobre las capacidades infantiles. Recuperat el 20 de desembre de 2011, de: http://www.movilizacioneducativa.net/resumen-libro.asp?idLibro=178

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada