11 de juny, 2013

Valoració del bloc

Quan va començar aquest curs, ja feia temps que utilitzava el meu bloc per publicar reflexions sobre articles i llibres d’altres assignatures.
Així i tot, el fet d’utilitzar-lo més sovint amb les activitats proposades ha fet que

Valoració de les competències assolides

La reflexió és un procés que també requereix d’aprenentatge i que és molt important per a la formació docent. Les activitats de reflexió que hem portat a terme al llarg del curs m’han ajudat a focalitzar la mirada, a observar i a analitzar el que faig o el que veig per tal de millorar i progressar en el meu aprenentatge.

Projecte de Millora "El Pati" i autovaloració


El nostre projecte de millora “El Pati” ha estat una experiència meravellosa, ja que hem pogut comptar amb la participació de tota la comunitat educativa per posar-lo a la pràctica.
Encara que un trimestre ha sigut poc temps per desenvolupar-lo, la il·lusió i entusiasme que hem posat tots han ajudat a finalitzar a temps totes les propostes de millora.
Dur a la pràctica el projecte ha sigut tot un repte, ja que ha posat a prova totes les nostres capacitats i habilitats per portar-lo a terme. L’actitud dinàmica i la disposició de tots els que hem participat han estat factors claus per al seu desenvolupament. També, gràcies a la motivació intrínseca i a la llibertat i el recolzament amb que hem comptat, he pogut experimentar i sentir el projecte com una tasca agradable i de reconeixement que han ajudat a materialitzar les nostres idees.
Les fases que hem seguit per portar a terme el projecte han anat desenvolupant-se pas a pas, lentament però sense pausa. La planificació va ser complexa, ja que la previsió dels recursos, la relació d’agents implicats, l’establiment de prioritats, etc. van ser la base per garantir el bon desenvolupament posterior. També, trobar solucions davant els obstacles i les dificultats amb que ens hem anat trobant ha estat clau per adaptar-nos a les circumstàncies i poder continuar avançant.
La posada en pràctica del projecte també va ser tot un procés que va requerir de multiplicitat d’accions prèvies (material, mostres, organització taller, etc.). El temps de dedicació per aquesta preparació abans de la implementació del projecte sol ser un aspecte que sol passar desapercebut, però que té un gran valor i que és essencial per a la consecució del projecte.
Finalment, els resultats han estat molt positius, ja que hem assolit els objectius, el projecte ha beneficiat a tot el centre i el nivell de participació de l’equip docent i famílies ha estat molt elevat. També, no hem de passar per alt, totes les vivències i els aprenentatges que han ajudat a complementar la meva formació.
Espero que aquest projecte no es doni per acabat, sinó que sigui el començament d’una millora que pugui continuar pas a pas, any rere any, perquè tal com ens recorda Penny Ritscher, no hem d’oblidar que “los espacios exteriores de la escuela son recursos educativos en potencia”.

Amb aquesta autovaloració he treballat la competència 1.2. i 2.1. perquè he reflexionat sobre les pròpies capacitats i competències i sobre els elements que porten a una bona actuació professional.

27 de maig, 2013

REFLEXIÓ PROJECTES I DOCUMENTALS EXPOSATS

Els diferents projectes, documentals i bones pràctiques exposades pels nostres companys ens han fet gaudir d’una gran varietat de propostes i de noves idees que ens seran de gran utilitat dins la nostra tasca docent. Compartir aquestes propostes ens ajuda a créixer tots junts, a reflexionar i a innovar en la nostra tasca educativa en benefici dels protagonistes de l’educació, els infants.

16 de maig, 2013

COMENTARI PLANS DE MILLORA EN XARXA

http://perso.wanadoo.es/vcandelas/plan_de_mejora.htm

Centre d’Educació Infantil “Virgen de las Candelas” (Astorga, León)

Pla de millora 2003-04 “Estimulación Temprana”

Avaluació: Mitjançant qüestionaris d’autoavaluació de l’equip docent, juntament amb pares i alumnes, s’arriba al consens de la  necessitat de millorar l’educació integral dels alumnes en els diferents àmbits: motor, llenguatge, cognitiu i social per tal de millorar la qualitat educativa.
Accions:
-  Realitzar una avaluació inicial i contínua de les dificultats d’aprenentatge de cada infant.
-  Portar a terme Programes d’Estimulació amb les adaptacions curriculars necessàries per a cada infant.
-  Realitzar una avaluació final sobre l’eficàcia del Programes.
Activitats:
-  Recollir aportacions de les famílies i crear materials.
-  Disseny de programes d’activitats i graelles d’avaluació.
-  Organització de les activitats, objectius, temporització, etc.
Activitats de reforç a les diferents àrees:
Àrea d’identitat i autonomia personal: taller d’argila(amb família), taller de psicomotricitat (amb família), musicoteràpia i natació.
Àrea de medi físic i social: sortides a l’entorn (amb família) i festes i convivències (amb família).
Àrea de comunicació i representació: noves tecnologies, taller d’iniciació d’anglès i italià, taller d’estimulació del llenguatge i programa de desenvolupament de les intel·ligències (BITS i TIV)
Altres activitats que estan incloses a les diferents àrees: iniciació a l’esport, taller de dramatització i tasques per reforçar els aprenentatges amb la família.

Indicadors d’assoliment:
- Segons l’avaluació portada a terme, el pla de millora ha contribuït positivament en el procés d’aprenentatge dels alumnes i en la pràctica educativa del Centre.
- També, ha millorat quant a la presa de decisions de tot el claustre en relació a aspectes curriculars i didàctics.
- L’organització dels espais i temps han millorat amb la finalitat d’aconseguir una estimulació més individualitzada i acord amb el desenvolupament de cada infant.
-  La proposta ha estat molt satisfactòria, ja que ha aconseguit sensibilitzar e implicar a les famílies.

Reflexions sobre el pla de millora
Els plans de millora són uns instruments mitjançant els quals cada escola pot organitzar un procés de millora d’acord a la seva filosofia de centre. Aquest  pla de millora es pot considerar un bon pla perquè acompleix els trets fonamentals dels plans de millora.

En primer lloc, perquè està lligat a l’avaluació formativa, ja que  per portar a terme el pla de millora s’ha previst l’avaluació inicial, durant el procés i al final tant interna del centre com dels alumnes i famílies.

En segon lloc, perquè el pla beneficia a tot l’alumnat i compta amb la implicació de tots els agents educatius, professorat, famílies i alumnes.

En tercer lloc, els seus objectius es porten a terme mitjançant passos graduals i comprenen diverses accions que impliquen totes les àrees curriculars.

Per altra part, la reflexió sobre el pla de millora implica aportar diferents opinions i punts de vista. Així, el contrast d’idees provoca que ens qüestionem les concepcions i creences des de les quals parteix aquest pla de millora. Per això, ens podem demanar si l’enfocament inicial del projecte és idoni o potser hauria de canviar, ja que el projecte parteix de les dificultats d’aprenentatge dels infants enlloc de les seves potencialitats. Finalment, també podem qüestionar la seva finalitat, ja que  el que pretén és aconseguir la millora dels resultats acadèmics com a indicador de qualitat educativa.

Amb aquesta tasca he treballat les competències 5.1. i 2.5. perquè he reflexionat sobre els trets característics dels projectes de millora i he plantejat un recull de dubtes i dilemes sobre el pla de millora analitzat.

08 de maig, 2013

Presentació PROJECTE DE MILLORA "El Pati"

Presentació projecte millora from Rebeca Newman


Amb aquesta tasca hem treballat les competències 5.2. i 5.3. perquè hem justificat i contextualitzat el projecte de millora a partir de l’anàlisi de les necessitats del centre i hem cercat informació per a la fonamentació teòrica.

25 d’abril, 2013

Comentaris sobre bones pràctiques

Els blocs de les meves companyes que he visitat i als quals he aportat comentaris sobre les bones pràctiques i sobre els documentals que estan portant a terme són:


Amb aquesta tasca he treballat les competències 1.2. i 1.3. perquè  mitjançant l’accés i revisió dels blocs i experiències sobre les pràctiques que realitzen les meves companyes a altres centres, he reflexionat sobre els elements que porten a identificar-les com a bones pràctiques.